Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
Qualita správa bytov- poskytované služby

Služby, ktoré zabezpečujeme pre klientov by sa dali rozdeliť na ekonomickú, technickú a správcovskú časť.

Ekonomická časť

 • Transparentné vedenie samostatného účtovníctva k nahliadnutiu kedykoľvek a zasielanie mesačného prehľadu príjmov a výdavkov.
 • Sledovanie neplatičov a zasielanie upomienok, vymáhanie nedoplatkov.
 • Možnosť kontroly konta predpisov a úhrad nájomcov nebytového priestoru.
 • Zasielanie všetkých dostupných informácií emailom zástupcovi spoločnosti na požiadanie.
 • Pravidelné reporty zasielané emailom pravidelne vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.
 • Možnosť vypracovanie mesačného vyúčtovania.

Technická časť

 • Zabezpečenie periodických odborných prehliadok a revízií výťahov, elektrických a plynových rozvodov v zmysle platnej legislatívy a následné odstránenie závad.
 • Zabezpečenie opráv a rekonštrukcií výberovým konaním, pri ktorých klientovi vždy predkladáme minimálne tri cenové ponuky.
 • Návrh opráv a údržby spravovanej nehnuteľnosti.
 • Prevzatie zodpovednosti za vzniknuté škody v prípade našej nečinnosti paragrafom, ktorý zakotvujeme do zmluvy medzi vlastníkov a nami: V prípade finančného postihu od štátneho odborného dozoru ( IP, OR HaZZ,...atď) pre nesplnenie si povinností zo strany dodávateľa, je dodávateľ povinný túto finančnú pokutu odberateľovi uhradiť.
 • Zorganizovanie opravy v spravovanej budove na požiadanie vlastníka (údržbárske práce ako napr. výmena WC, vodovodných batérii; vodoinštalačné práce, maliarske práce, opravy elektroinštalácii a pod.)
 • Vykonanie mesačného odpočetu vody, elektriny a plynu.

Správcovská časť

 • Vybavovanie úverov, dotácii na rekonštrukciu nehnuteľnosti (zatepľovanie, nadstavby, rekonštrukcia výťahov......) zo stavebných sporiteľní, ministerstva výstavby a Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • Návrh riešenia úspor pre bytový dom alebo polyfunkčný objekt.
 • Vysporiadanie pozemkov.
 • Zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti, poistenia zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, prípadne iných typov poistení.
 • Riešenie zimnej údržby.
 • Zabezpečenie upratovania objektu.
 • Kosenie trávnikov na pozemkoch prislúchajúcich k nehnuteľnosti.
 • Zabezpečenie plynulého prechodu od existujúcej správcovskej spoločnosti.
 • Audit existujúcich zmlúv.
 • Návrh preberacích protokolov a zmlúv medzi vlastníkom a nájomcami.

Ďalšie služby sú predmetom dohody medzi vlastníkom nehnuteľnosti a správcom. Qualita správa bytov, s.r.o. prekladá vždy na všetky opravy a údržby vlastníkovi nehnuteľnosti minimálne 3 cenové ponuky. O akceptácií cenovej ponuky vždy rozhoduje vlastník nehnuteľnosti.