Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
kontakt 8:00 - 16:00 h.
Kontaktná linka
0917 397 303
0911 352 139
Stránkové dni

Utorok 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok 8:00 - 12:00 hod.

poistnaudalost

V rámci bytového domu je poistnou udalosťou škoda, ktorá vznikla na majetku alebo zdraví a je predmetom poistenia bytu, domácnosti alebo zodpovednosti za škodu. Môže ísť o požiar, vytopenie, výbuch plynu, krádež vlámaním, vandalizmus a podobne.

Na to, aby sa vám podarilo škody čo najskôr odstrániť a dostali ste od poisťovne plnenie v adekvátnej výške a v čo najkratšom čase, musíte vykonať všetky opatrenia tak, aby ste vedeli poisťovni preukázať ako škoda vznikla, čo bolo poškodené a koľko stála oprava. Tu je návod ako na to:

  • V prvom rade, zachovajte chladnú hlavu. Takého veci sa stávajú. Ak je niekto zranený alebo je to podľa okolností potrebné, zavolajte hasičov a záchranárov.
  • Po vzniku poistnej udalosti urobte všetky opatrenia na to, aby sa škoda ďalej nezväčšovala. V prípadoch krádeže a poškodenia majetku, kde vzniká podozrenie zo spáchania trestného činu, privolajte na miesto udalosti políciu.
  • Pri škodách, ktoré spôsobila iná osoba ako poistený, je povinnosťou poisteného došetriť okolnosti vzniku škody a zistiť osobu, ktorá za škodu zodpovedá.
  • Bez zbytočného odkladu je potrebné oznámiť poistnú udalosť vašej poisťovni. Kontakty a spôsob ako poistnú udalosť nahlásiť nájdete na ich internetových stránkach.
  • V rámci oznámenia poistnej udalosti je potrebné, aby ste si dohodli vykonanie obhliadky poškodeného majetku. Je potrebné počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do doby vykonania obhliadky.
  • Ak je z vážnych hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné odstrániť poškodené veci, zdokumentujte škodu čo najpresnejšie, ešte predtým ako s odstraňovaním následkov udalosti začnete. Zdokumentovať vznik a rozsah škody znamená, čo najpresnejšie odfotografovať alebo vyhotoviť video záznam poškodených vecí a príčiny vzniku škody.
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na infolinku poisťovne alebo jej asistenčnú službu. Komunikáciu urýchlite, ak budete vedieť nahlásiť číslo poistnej zmluvy a číslo poistnej udalosti, pod ktorých poisťovňa škodovú udalosť eviduje.
  • Uzatvoriť šetrenie poistnej udalosti a vyplatiť poistné plnenie je možné až na základe dodania všetkých podkladov požadovaných poisťovňou. Preto všetky doklady týkajúce sa poistnej udalosti doručte čo najskôr podľa pokynov poisťovne buď osobne alebo doporučenou poštou - opäť nezabudnite uviesť číslo poistnej zmluvy a číslo škodovej udalosti.
  • Vždy sa riaďte pokynmi pracovníkov poisťovne! Ale pre istotu si zapisujte dátum a čas komunikácie s call centrom, aby ste v prípade potreby vedeli argumentovať kedy a kto vám danú informáciu poskytol (telefonická komunikácia sa zaznamenáva).
  • Nesnažte sa odstraňovať škody svojpomocne a žiadať plnenie od poisťovne tzv. rozpočtom. Vyberte si firmu, ktorá vám opravu vyčísli. Predfaktúru môžete dať odsúhlasiť poisťovni. A následne po vykonaní prác pošlite faktúru do poisťovne na preplatenie.