0917 397 303 • 0911 352 139 (PON - PIA 09:00 - 16:00 h.)
qualita@qualita.sk
Stránky: UTO 13:00 - 17:00 h., ŠTV 08:00 - 12:00 h.

O nás

Správe bytov a nebytových priestorov sa venujeme už od roku 2010. Pôsobíme pod hlavičkou dvoch firiem vo viacerých mestách a obciach, najmä v Bratislavskom kraji. Sme moderní a dostupní. Preferujeme elektronickú komunikáciu a hľadáme v každej situácii proklientske riešenia. Správa budov sa dá robiť aj inak. Radi vás o tom presvedčíme.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Od roku 2018 sme hrdými členmi Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Výmena informácií a pravidelné školenia nám pomáhajú zlepšovať sa a prinášať pridanú hodnotu vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Naše služby

Robíme to, čo by mal robiť každý slušný správca. Navyše nás práca baví, preto sa snažíme vlastníkom dať vždy niečo navyše.

Ekonomické činnosti

Každý bytový dom musí mať oddelené účtovníctvo a účet, ktorý si môžu vlastníci kedykoľvek skontrolovať. Okrem toho musí správca dbať aj na to, aby skontroloval a uhradil každú faktúru za služby v mene vlastníkov riadne a včas. Samozrejmosťou musí byť správne a včasné rozúčtovanie nákladov bytového domu medzi jednotlivých vlastníkov bytov.

Technické činnosti

Bezproblémový chod bytového domu si vyžaduje okrem iného napríklad pravidelné revizie a údržbu kotolne, plynových zariadení, výťahov, elektroinštalácie, hasiacich zariadení, či vodovodných zariadení. Zanedbanie týchto povinností môže viesť až k ohrozeniu života, zdravia a majetku obyvateľov bytového domu. Preto sa tieto činnosti nesmú nikdy podceňovať.

Správcovské činnosti

Hľadáme riešenia ako môžete ušetriť. Napríklad návrhmi obnovy bytového domu s výberom kvalitnej realizačnej firmy a optimálnym spôsobom financovania - nielen cez úvery, ale aj štátne dotácie. Pravidelne vykonávame audity zmlúv a vyjednávame lepšie podmienky s dodávateľmi. Samozrejmosťou sú vždy aspoň tri cenové ponuky pri každom zadaní.

Hodnoty

V mnohých odvetviach podnikania sa starostlivosť o klienta zlepšila. Pri správe bytov a nebytových priestorov je však profesionalita a etické správanie stále skôr výnimkou. Našim cieľom je ukázať, že starať sa o váš domov sa dá aj inak. Lepšie.

Čo je pre nás dôležité?

Spokojnosť klienta je prvoradá

Dobré meno je len jedno. Podľa toho sa snažíme pristupovať k zákazníkom aj obchodným partnerom.

Spokojní vlastníci bytov

Žiadne dlhé výpovedné lehoty v zmluvách nepotrebujeme. Spokojný klient odísť nechce.

Transparentnosť

Presný prehľad v hospodárení spravovanej nehnuteľnosti musí byť samozrejmosť.

Dostupnosť

Osobné návštevy sú zbytočné. Preferujeme komunikáciu cez telefón a emaily.

Profesionalita

Práca nás baví. Radi sa zlepšujeme a prinášame pridanú hodnotu klientom.

Rady vlastníkom

Aj vlastníci bytov a nebytových priestorov majú svoje práva a povinnosti, ktoré by mali poznať. Môžu tým nielen predísť prípadným škodám, ale obvykle aj veľa usporiť na nákladoch.

Vlastníci nehnuteľností sa musia starať o svoj majetok. V prípade panelákov túto povinnosť do značnej miery delegujú na správcu bytového domu. Na to, aby boli všetky zariadenia v nehnuteľnosti bezpečené, je potrebné ich pravidelne kontrolovať. Zabezpečuje sa to pravidelnými odbornými revíziami, ktorých intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškami. A tu je ich prehľad:

1. Revízie výťahov

Popis činnosti Cyklus
Interval povinnej revízie výťahov 3 mesiace
Záťažové - odborné skúšky výťahov 3 roky
Úradné skúšky výťahov IBP 6 a 10 rokov

2. Požiarna ochrana

Popis činnosti Cyklus
Preventívna požiarna prehliadka každý rok
Kontrola hasiacich prístrojov každý rok
Tlaková skúška hydrantov raz za dva roky (ak nie je určené inak)

3. Kontrola a údržba komínov

Popis činnosti Cyklus
Čistenie a kontrola komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.

4. Plynové rozvody

Popis činnosti Cyklus
Kontrola plynových rozvodov od hlavného prívodu do stúpačky každý rok
Revízie plynových rozvodov 3 roky

5. Určené meradlá

Popis činnosti Cyklus
Ciachovanie určených meradiel TÚV v bytoch 4 roky
Ciachovanie určených mieradiel SV v bytoch 6 rokov
Ciachovanie určeného meradla spotreby SV na prípravu TÚV 4 roky
Ciachovanie určeného meradla na päte domu na SV 6 rokov

6. Elekrozvody a bleskozvody

Popis činnosti Cyklus
Revízia elektrozvodov 5 rokov
Revízie bleskozvodov 4 roky
Revízia aktívnych bleskozvodov 3 roky

1. Právo vlastníka

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu. A to rozhodovaním o spoločných častiach domu, zariadeniach, priestoroch, príslušenstve a pozemku. Na uplatnenie týchto práv slúžia domové schôdze vlastníkov.

2. Oznámenie o schôdzi

Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým.

3. Jeden priestor = jeden hlas

Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze rade alebo zástupcovi vlastníkov.

4. Pravidlá hlasovania

Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa spravidla rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.

5. Kedy jednoduchá väčšina prítomných nestačí

Zákon o správe bytov a nebytových priestorov pamätá aj na závažné prípady, kedy je potrebná vždy nadpolovičná väčšina vlastníkov. Ide najmä o prípady, kedy sa rozhoduje o: zmluve o výkone správy, jej zmenách alebo zániku, návrhu správcu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome, prevedení nebytového priestoru v zmysle § 27 ods. 4 zákona z vlastníctva bytového družstva do vlastníctva právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zriadení spoločenstva vlastníkov bytov.

6. Úver alebo prestavba

Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár alebo obecný úrad.

7. Písomné hlasovanie

Ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy môže správca, zástupca vlastníkov alebo predseda vyhlásiť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky. Ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke musia byť dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie". Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru nevyznačí svoj názor, je hlas neplatný.

8. Postup po hlasovaní

Po vykonaní hlasovania písomnou formou správca, zástupca vlastníkov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak zákon neustanovuje inak. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci možno opakovať až po prerokovaní predmetu hlasovania na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení.

9. Možnosti prehlasovaného vlastníka bytu / priestoru

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina hlasov nedosiahne pri hlasovaní, kedy je potrebné rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd.

1. Ročné vyúčtovanie

Ročné vyúčtovanie je správca povinný vykonať podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pravidelne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Vyúčtovanie sa zvyčajne rozdeľuje na dve časti. V prvej sa vyčísľujú platby za služby spojené s bývaním. A v druhej ide o vyúčtovanie fondu opráv a údržby. Každé vyúčtovanie musí tiež obsahovať prehľad platieb s dátumom úhrady vlastníka. Tu je príklad ako môže vyúčtovanie vyzerať. Jednotlivé položky je možné vyúčtovať aj inak. Konkrétny spôsob závisí od rozhodnutia samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

2. Položky pri službách

Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním obsahuje nasledovné položky: Teplo na vykurovanie, Teplo na ohrev TÚV, Vodné stočné - SV, Vodné stočné – TÚV, Osvetlenie spoločných priestorov, Stočné – dažďová voda, Havarijná služba, Výťah, Poistenie bytového domu, Upratovanie, Poplatok za výkon správy

3. Teplo na vykurovanie

Teplo na vykurovanie je jedna z najvyšších položiek vo vyúčtovaní. Do nákladov na teplo (pri bytovom dome s vlastnou kotolňou) sa okrem faktúry za dodané množstvo plynu (alebo iné palivo) môžu zarátavať aj poplatky za obsluhu kotolne, náklady za vykonanie revízií, elekrická energia a prípadne ďalšie náklady súvisiace s vykurovaním. Vyúčtovanie nákladov za teplo na vykurovanie sa riadi vyhláškou č. 630/2005, kde teplo je možné rozpočítať nasledovnými spôsobmi: Podľa plochy bytu, teda podľa m2: celkové náklady za teplo sa vydelia celkovými vykurovanými m2 v dome čím sa zistí cena tepla za 1 m2. Následne sa cena vynásobí plochou bytu vlastníka. Podľa obostavaného priestoru, čiže podľa m3: ak majú jednotlivé byty rozdielnu konštrukčnú výšku. Podľa pomerových meračov tepla: Pokiaľ vlastníci majú namontované a funkčné pomerované merače tepla, náklady za teplo sa rozdeľujú na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka sa rozpočítava podľa plochy bytu a spotrebná složka podľa nameraných hodnôt na pomerových meračoch tepla. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná 40 % z celkových nákladov za dodané teplo, ak sa vlastníci nedohodnú inak. Zároveň vlastníci si môžu zvoliť aj určenie koeficientu za nepriaznivú polohu miestnosti. Ide napríklad o prízemné byty, rohové byty alebo byty pod strechou. Viac vo vyhláške č. 630/2005, § 7 ods. 6.

4. Teplo na ohrev TÚV

Náklady na ohrev TÚV sa podobne ako teplo rozpočítavajú na spotrebnú a základnú zložku. Základná zložka tvorí 20 % a spotrebná 80 % z celkových nákladov. Základná zložka sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetky byty v dome. Spotrená zložka sa vypočíta pomerom nameranej spotreby k celkovým nákladom.

5. Vodné stočné – SV a TÚV

Vodné a stočné SV a TÚV je rozúčtované na základe spotreby ukazujúcej na meradle. Vyúčtovanie by malo obsahovať výrobné číslo meradla, počiatočný stav a konečný stav meradla za daný rok. Ak správca dlhšie spravuje bytový dom, tak na vyúčtovaní je potrebné graficky alebo písomne porovnať spotrebu oproti predchádzajúcim rokom.

6. Osvetlenie spoločných priestorov a výťah

Náklady na osvetlenie spoločných priestorov a elektrinu za výťah sú rozúčtované podľa počtu náhlasených osôb v domácnosti. Vlastníci sa na domovej schôdzi môžu dohodnúť, že náklady za elektrinu za výťah vlastníkom na prízemí nebudú účtované. No náklady na opravy a údržbu výťahu sú hradené z fondu opráv a údržby, pretože výťah je súčasťou stavby a vlastníctvom všetkých vlastníkov.

7. Dažďová voda a poistenie domu

Celkové náklady na dažďovú vodu a poistenie bytového domu sú rozrátane podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytového alebo nebytového priestoru.

8. Havarijná služba a upratovanie

Havarijná služba a náklady za upratovanie sa rozpočítavajú rovnakým dielom medzi všetky byty v bytovom dome, bez ohľadu na ich rozlohu.

9. Poplatok za výkon správy

Výška poplatku za výkon správy je zaúčtovaná na základe zmluvy o výkone správy. Štandardne sa platí v rovnakej výške za každý byt či nebytový priestor, bez ohľadu na jeho rozmery.

10. Fond opráv a údržby

Vyúčtovanie FoaÚ obsahuje nasledovné položky (ak nie sú zarátané v službách): Všetky povinné revízie, dané zákonmi a vyhláškami. Poplatky za znečitenie ovzdušia. Bankové a poštovné poplatky. Opravy vykonané na bytovom dome počas roka. Údržba bytového domu. Zimná údržba a úprava zelene. Vyúčtovanie Fondu opráv a údržby musí, okrem vyššie uvedených položiek, obsahovať aj začiatočný zostatok účtu, príjmy, výdavky a konečný zostatok účtu.

1. Zmena sa oplatí

Získali ste lepšie služby výmenou mobilného operátora? A čo prenesením hypotéky do inej banky? Máte lepšiu zákonnú poistku za auto, lebo ste zmenili poisťovňu? A prečo neskúsiť získať lepšie služby výmenou lenivého správcu bytového domu, ktorý doslova dedí vlastníkov vášho paneláku ešte od čias socializmu?

2. Zákazník je pán?

Vlastníkov bytov, ktorí sú nespokojní so správcom bytového domu, je mnoho. Iba málokedy však svoju nespokojnosť riešia zmenou správcovskej spoločnosti. A to ani vtedy, keď sa zodpovedným pracovníkom nevedia celé dni ani len dovolať. No práve preto si tradiční správcovia môžu svoj ľahostajný prístup dovoliť. Tak ukážte, že zákazník je pán! Zmena nie je až taká zložitá.

3. Zvolanie schôdze

Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v bytovom dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.

4. Odvolanie správcu a doručenie výpovede

Na odvolanie správcu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Výpovedna lehota je podľa §8a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tri mesiace, ak sa vlastníci v zmluve o výkone správy nedohodli inak. Po zhromaždení je potrebné starému správcovi doručiť výpoveď spolu so zápisnicou zo schôdze vlastníkov. Počas výpovednej lehoty je potrebné správcovi oznámiť meno a kontaktú adresu nového správcu.

5. Odovzdanie dokumentácie

Ak starý správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

6. Prevod peňazí

Ďalej správca musí previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva. Ak správca najneskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom, je povinný zaplatiť na účet domu založený novým správcom alebo spoločenstvom úroky z omeškania.

1. Prečo zatepliť

Staré panelové domy v zime doslova vykurujú vesmír. Enormné tepelné úniky znamenajú pri neustále rastúcich cenách tepla aj vysoké účty za kúrenie. Aj preto sa stále viac bytových domov rozhoduje pre zateplenie a obnovu fasády. Zateplenie však okrem zníženia tepelných únikov a zvýšenia estetiky stavby prináša aj ďalšie výhody. Zateplením sa predlžuje životnosť stavby. Zateplovací systém chráni obvodové murivo pred poveternostnými podmienkami ako je dážd a vietor. V zimnom období chráni stavbu pred ochladzovaním a v letnom období pred prehrievaním.

2. Odolnosť voči zime

Z pohľadu namáhania stavebných materiálov pri nezateplených stavbách je situácia horšia v zime. Lebo do poškodených častí muriva sa dostáva voda, ktorá zamŕza, čo spôsobuje zvýšenie vlhkosti v objekte a jeho deštrukciu. Po zateplení sa znižujú tzv. tepelné mosty a odstránia sa škáry a praskliny na objekte, ktorými uniká najviac tepla. Zateplením obvodového muriva môže bytový dom ušeriť až 30 percent za náklady na vykurovanie. Aby však bola úspora čo najvyššia, mali by ste po zateplení uvažovať aj nad vyregulovaním vykurovacej sústavy a prípadne aj nad vlastnou kotolňou.

3. Pozor na výber dodávateľa

Existuje viacero možnosti zateplovacích systémov, ktorých výber sa musí prispôsobiť vlastnostiam stavby a nielen výberu vlastníkov. S tým vám pomôže kvalifikovaná firma. Ale pri jej výbere treba byť naozaj opatrný. Cena je vždy dôležitým kritériom. Ale najdôležitejšie sú referencie. V stavebníctve je národným športom skrachovať bezprostredne po realizácii niekoľkých zákaziek. Firmy sa tak vyhýbajú riešeniu reklamácií. S výberom solídneho zhotoviteľa diela vám ale radi pomôžeme.

1. Investícia s rýchlou návratnosťou

Vlastná kotolňa spolu so zateplením paneláku patria k najvyšším položkám pri obnove bytového domu. Ale ide o investíciu s pomerne rýchlou návratnosťou. Odpojením od centrálneho zásobovania teplom a vybudovaním kotolne totiž bytový dom dokáže ušetriť až 35 percent nákladov na teplo. Pri neustále rastúcich cenách energií je nezávislosť od teplární stále zaujímavejšou. Cena novej kotolne sa líši od lokality a počtu bytov v bytovom dome. No pri menšom paneláku s 30 bytmi sa cena pohybuje približne od 43-tisíc do 50-tisíc eur.

2. Alternatívne zdroje energie

Ak uvažujete nad rekonštrukciou starej kotolne alebo výstavbou novej, skúste sa informovať aj o možnostiach alternatívnych zdrojov energie. Úspora na príprave tepla by potom mohla byť ešte významnejšia. V súčasnosti sa do bytových domov bez problémov dajú namontovať aj kotle na biomasu či automatické kotle na pelety. Obavy z toho, že by si museli vlastníci chodiť každý večer prikladať lopatou, nie sú na mieste. Vďaka automatickým zásobníkom je potreba ľudskej obsluhy minimálna.

3. Budovanie vlastnej kotolne

Na vybudovanie vlastnej kotolne treba urobiť tri základné kroky. Vypracovať projektovú dokumentácie kotolne. Požiadať o stavebné povolenie od príslušného stavebného úradu. A odhlásiť sa od centrálneho zasobovateľa tepla (za odpojenie sa platí). Po vybudovaní kotolne treba počítať s dodatočnými nákladmi na kotolňu. Ide napríklad o revízie kotlov a komínov a platby za obsluhu kotolne. Tú smie vykonávať iba vyškolený pracovník s platným kuričským preukazom.

1. Patrí ku komplexnej obnove

V rámci komplexnej obnovy staršieho bytového domu netreba po zateplení a prípadnom vybudovaní vlastnej kotolne zabúdať ani na vyregulovanie vykurovacej sústavy. Aj tejto krok dokáže priniesť dodatočné úspory, a to až do 20 percent. Konkrétne zníženie nákladov na vykurovanie po vyregulovaní závisí od tepelno-technických vlastností objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania.

2. Tri základné úlohy

Samotné vyregulovanie pozostáva z troch hlavných úloh. Prvou je zabezpečenie správneho prerozdelenia prietoku medzi jednotlivými vykurovacími telesami v bytovom dome. Čo skvalitní rozdelenie tepla medzi jednotlivé byty a izby. Druhou úlohou je ochrana pred hlukom radiátorov, ktorý často počuť pri meniacich sa tlakových pomeroch. Búchanie alebo pískanie radiátorov môže byť naozaj nepríjemné hlavne v nočných hodinách. Nežiaduce zvuky sa však môžu objaviť aj po vyregulovaní. Tie spôsobujú nekvalitné ventily, ktoré si vlastníci vyberú, aby ušetrili na vstupnej investícii. Preto okrem ceny treba vyberať aj podľa skúseností s danou značkou. Vlastníkov sa ale najviac dotýka tretia úloha a to je dosahovanie úspor tepla. Vyregulovaním sa odstráni problém prehrievania alebo naopak nedokurovania jednotlivých priestorov.

3. Termostatické ventily

V rámci vyregulovania sa na radiátory inštalujú ventily s termostatickými hlavicami, ktoré regulujú teplotu v miestnosti. To znamená, že vlastník si môže teplotu v miestnosti regulovať. Ak sa teplota v izbe zníži pod požadovanú úroveň snímací senzor vo vnútri termostatickej hlavice otvorí ventil a radiátor sa zohreje. A naopak, ak teplota v miestnosti sa zvýši, senzor sa rozpína a voda do radiátora sa priškrtí. Takýmto spôsobom sa zabráni prekurovaniu jednotlivých miestností a otváraniu okien v zime z dôvodu vysokej teploty v byte.

4. Pozor na vetranie

Chladný vzduch z otvoreného okna v zime dokáže termostatickú hlavicu "oklamať". Ak vetráte a nemáte hlavicu na nule, radiátor začne veľmi silno kúriť, pretože teplota v okolí termostatu sa zníži. A vám môže citeľne narásť spotreba. Preto si musíte dávať pozor, aby ste radiátor pri vetraní vždy vypínali.

5. Spravodlivejšie účty

Súčasťou vyregulovania je spravidla aj montáž pomerových meračov, ktoré namerajú presné spotreby tepla jednolivých vlastníkom. Pri rozúčtovávaní tepla tak správca môže teplo rozpočítať nielen podľa podlahovej plochy bytu, ale aj podľa pomerových meračov tepla. A teda skutočnej spotreby jednotlivých bytov. Pomer v akom sa náklady na teplo rozpočítavajú si môžu vlastníci určiť na domovej schôdzi.

1. Pozor na rozsah krytia

Správca je povinný zabezpečiť poistenie každého bytového domu. Štandardne takého poistenie kryje panelák proti živelným rizikám, ako je požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, krupobitie či víchrica a podobne. Poistné zmluvy v jednotlivých poisťovniach sa líšia nielen cenou, ale aj rozsahom krytia. Medzi najmarkatnejšie rozdiely patrí ponuka pri riziku vandalizmu. Aj škody spôsobené sprejermi sa dajú poistiť, len si musíte vybrať správnu poisťovňu a správcu, ktorý tomu rozumie.

2. Rozdiel aj v predmete poistenia

Rozdiely medzi poisťovňami nemusia byť iba v rozsahu krytia rizík. Ale aj v tom, ako definujú predmet poistenia. Základom poistenia bytového domu je krytie škôd, ktoré sa stanú na spoločných priestoroch. Teda na bráne, streche, opláštení, výťahu alebo stupačkách. Sú však aj poisťovne, ktoré automaticky v rámci zmluvy poisťujú aj jednotlivé byty a ich stavebné súčasti. Takže vlastníci si ich nemusia poisťovať už individuálne. Ak máte správcu, ktorý poisteniu nerozumie, alebo mu je to jedno, radšej si byt poistite aj individuálne. Riskujete nielen to, že máte práve takú poistku bytového domu, ktorá jednotlivé byty nekryje. Rovnako môže byť problematická vinkulácia poistného plnenia, ak si beriete úver z banky a zakladáte byt v jej prospech. Aj samotné riešenie likvidácie poistnej udalosti sa môže tiež zbytočne predlžovať.

3. Rozhodujú vlastníci

Na druhej strane, aj keď máte správcu, ktorý poisteniu rozumie, môžno sa mu nepodarí presvedčiť väčšinu na domovej schôdzi, aby zahlasovala za lepšie poistenie. Poistenie sa totiž často berie ako nutné zlo, pri ktorom je, bohužiaľ, dôležitá iba cena. Teda len do okamihu, kým sa niečo nestane. Máme vo svete financií dlhoročné skúsenosti. A nielen s riešením financovania rekonštrukcií bytových domov, ale aj s poistením zodpovednosti za škodu, či poistením hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vieme vám zabezpečiť licencovaného sprostredkovateľa, ktorý vám s posúdením vášho existujúceho poistenia alebo výberom nového, rád pomôže. Stačí nás kontaktovať.

1. S investíciami treba počítať

Každý bytový dom si skôr či neskôr vyžaduje investície do rekonštrukcií, obnovy a údržby. No výmena výťahu, oprava strechy, zateplenie či vybudovanie vlastnej kotolne sú položky, na ktoré vlastníci bytov spravidla nemajú dostatok vlastných zdrojov vo fonde opráv. Preto musia hľadať aj iné spôsoby financovania, a to vo forme komerčných pôžičiek či štátnych dotácií.

2. Štátny fond rozvoja bývania

Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sa bytové domy môžu dostať k štátnej podpore s nulovou úrokovou sadzbou. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pre obnovu bytových domov nasledujúce programy: Zateplenie bytového domu, Odstránenie systémovej poruchy bytového domu, Výmena alebo modernizácia výťahu, Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome. Iná modernizácia bytového domu Výška pôžičky závisí od druhu podpory. Maximálne sa poskytuje do výšky 75 % obstarávacej ceny, no najviac do 110 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu.

3. Program rozvoja bývania

Ďalším spôsobom štátnej podpory je Program rozvoja bývania realizovaný Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. V prípade bytových domov môžu vlastníci bytov požiadať o dotáciu na odstránenie systémových porúch paneláku. A to až do výšky 50 % celkových nákladov na opravu bytového domu. Základnou podmienkou pre získanie dotácie je, že žiadatelia preukážu nevyhnutnosť odstránenia systémovej poruchu odborným posudkom, ktorý vypracuje autorizovaná osoba vedená v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov. A stavba sa zrealizuje za účasti autorizovanej osoby, ktorá vykonáva stavebný dozor. Zoznam systémových porúch, na ktorých odstránenie sa dotácie poskytujú, si môžete prečítať tu.

4. Bankové úvery

Aj keď je štátna podpora podstatne výhodnejšia ako komerčné pôžičky, ministerstvo výstavby či Štátny fond rozvoja bývania SR nevyhovejú všetkým. Na poskytovanie podpory totiž štát vyčleňuje len obmedzené zdroje. A nie všetky žiadosti, aj keď oprávnené a podané správne, peniaze na financovanie rekonštrukcie aj naozaj dostanú. Ak bytový dom potrebuje obnovu rýchlo, správca môže v mene vlastníkov osloviť komerčné banky. Výhodou takýchto úverov je najmä promptné vybavenie a flexibilita. Takáto pôžička sa dá splácať aj 20 rokov, čím sa vlastníci dostanú na pomerne nízku splátku. Banky dávajú možnosť aj splácanie úveru dočasne odložiť. A podľa aktuálne situácie sa vlastníci môžu rozhodnúť pôžičku aj refinancovať výhodnejšou, alebo predčasne splatiť.

5. Stavebné sporenie

Zo stavebného sporenia môžu vlastníci bytov čerpať peniaze aj bez predchádzajúceho sporenia. V takom prípade však musia vstúpiť do takzvaného medziúveru, ktorý je drahší ako riadny stavebný úver. Pri medziúvere sa totiž splácajú iba úroky. Ak chce bytový dom obnovu financovať výhodnejším stavebným úverom, musí najprv istý čas sporiť. Minimálna doba sporenia na získanie stavebného úveru závisí od zvolenej tarify. Najmenej je to však 24 mesiacov. Odmenou za trpezlivosť je výhodná úroková sadzba od 2,9 % ročne, ktorá je garantovaná počas celej doby splácania pôžičky.

Čísla účtov bytových domov

Pri zadávaní platieb prosím nezabudnite uvádzať správny variabilný symbol. Napomôžete tak korektnému spárovaniu úhrady. Ďakujeme za spoluprácu. V prípade otázok sme vám, samozrejme, k dispozícii.

Bytový dom IBAN
Dukelská 6 SK08 0900 0000 0050 1264 9168
Kozmonautov 8-10 SK32 0900 0000 0050 3653 0233
Muškátová 20 SK24 0900 0000 0051 3224 3090
Pannónska 11-13 SK10 0900 0000 0050 2665 4574
Pannónska 15-17 SK22 0900 0000 0006 5304 9100
Pannónska 19-21 SK47 0900 0000 0006 5304 9135
Pannónska 2-4 SK54 0900 0000 0050 3792 2757
Pri štadióne 10 SK69 0900 0000 0006 5313 1868
Pri štadióne 12 a 14 SK02 1100 0000 0026 2432 0239
Rulandská 11-17 SK08 0900 0000 0050 4433 0629
Rulandská 19-21 SK32 0900 0000 0050 4433 0100
Rulandská 23-29 SK69 0900 0000 0050 3788 1262
Rulandská 3-5 SK28 0900 0000 0050 4501 5671
Rulandská 7-9 SK82 0900 0000 0050 4501 7415
Silvánska 1-9 SK92 0200 0000 0030 3529 1251
SNP 35 SK15 0200 0000 0017 6077 6754
Šúrska 2-6 SK26 0900 0000 0050 7700 6307
Tramínová 3 SK61 0900 0000 0050 4235 5240

Bytový dom IBAN
Dúbravčícka 1 - služby SK76 0900 0000 0051 1267 4635
Dúbravčícka 1/A SK91 0900 0000 0051 3363 9169
Dúbravčícka 1/B SK57 0900 0000 0051 3364 0848
Dúbravčícka 1/C SK96 0900 0000 0051 3113 3084
Dúbravčícka 3 - služby SK41 0900 0000 0051 1267 8951
Dúbravčícka garáže - služby SK27 0900 0000 0051 1505 0465
Kaplinská 1 SK28 0900 0000 0050 1207 2434
Kaplinská 5 SK05 0900 0000 0006 5311 5075
Kaplinská voda SK27 0900 0000 0006 5311 5067
Kazanská 20 SK48 0900 0000 0051 3666 1978
Palisády 13 SK38 0900 0000 0050 7365 9300

Bytový dom IBAN
Dona Sandtnera 19-21 SK50 1100 0000 0029 2490 6661
Hollého 2/A SK47 0900 0000 0050 3883 0803
Hollého 4 SK28 0900 0000 0050 3931 6339
Muškátová 17 SK19 0900 0000 0050 7435 7945
Záhradná 26-28 SK52 0900 0000 0051 2023 0882
Dona Sandtnera 23-29 SK83 0900 0000 0051 4061 2255

Bytový dom IBAN
Nový Martin A1 SK09 0900 0000 0006 5310 4624
Nový Martin A2 SK84 0900 0000 0006 5310 4632
Nový Martin A3 SK10 0900 0000 0006 5310 4800
Nový Martin A4 SK39 0900 0000 0006 5310 4763
Nový Martin B1 SK33 0900 0000 0050 8037 7125
Nový Martin B2 SK03 0900 0000 0051 3112 8744
Nový Martin B3 SK50 0900 0000 0051 4378 1839

Bytový dom IBAN
Dúhová 8 SK73 0900 0000 0051 2529 6135
Školská 11/A,B,C SK50 0900 0000 0050 4773 5058

Bytový dom IBAN
Kollárova 13 SK88 0900 0000 0050 6682 7660
Turecká 2/E SK75 0900 0000 0050 6725 4403

Bytový dom IBAN
SNP 99 SK07 0900 0000 0051 3648 7340
Vavrinecká 30-32 SK29 0900 0000 0051 4332 0303

Bytový dom IBAN
Fándlyho 53 SK21 0900 0000 0006 5304 5820

Bytový dom IBAN
Pernecký mlyn SK42 0900 0000 0050 6930 8778

Bytový dom IBAN
Školská 53-58 SK42 0900 0000 0050 7818 7576

Bytový dom IBAN
Staškov 878 SK75 0200 0000 0031 6244 5559

Bytový dom IBAN
Hlavná 10 SK98 0900 0000 0050 7522 3703

Havária, porucha

V prípade havárie alebo poruchy v bytovom dome, prosím zachovajte chladnú hlavu. Takéto veci sa stávajú. Tu nájdete kontakty, ktoré vám v prípade núdze pomôžu.

Záchranné zložky Kontakt
Integrovaný záchranný systém 112
Polícia 158
Záchranári 155
Hasiči 150
Mestská / obecná polícia 159
Dispečing poskytovateľov služieb Kontakt
Poruchová linka SPP (ak zacítite plyn, volajte!) 0850 111 727
Západoslovenská energetika 0800 111 567
Stredoslovenská energetika 0800 159 000
Východoslovenská energetika 0800 123 332
Bratislavská vodárenská spoločnosť 0800 121 333
Nonstop linky Kontakt
Pannónska 2-4, Pannónska 11-13, Pannónska 15-17 a Pannónska 19-21, Svätý Jur – zmluvný servis: Dušan Baďura, Elektro-výťahy, Pezinok 0917 397 303
Šúrska 2-4-6, Svätý Jur – zmluvný servis: PROFI Výťahy s.r.o., Bratislava 0902 928 217
Dúhová 8, Slovenský Grob a Muškátová 20, Svätý Jur– zmluvný servis: Majes výťahy a eskalátory, a. s. 0903 223 413
Kaplinská 1, Kaplinská 5 a Palisády 13, Bratislava – zmluvný servis: Schindler výťahy a eskalátory, a. s. 0850 123 724
Dúbravčícka 1, Dúbravčícka 1/A-C, Dúbravčícka 3 a Kazanská 20, Bratislava – zmluvný servis: KONE s.r.o., Bratislava 0850 173 174
Nonstop linka Kontakt
Bytové domy - Bratislavský kraj - KOMPLET s.r.o., Bratislava 0905 610 190

Kontaktujte nás

Ak máte otázku, pripomienku alebo sa chcete stať našimi klientmi, prosím kontaktujte nás.

Naše kontakty

Qualita správa bytov / Qualita
Pannónska 21, 900 25 Svätý Jur
telefón: 0917 397 303 • 0911 352 139
Email: qualita@qualita.sk
Ako sa k nám dostanete: Mapa sídla

QUALITA správa bytov

Neustále sa zlepšujeme, lebo nás baví to, čo robíme.

izmir escort eme escort bodrum escort izmir escort eme escort escort bursa